Regelement SBN

De Jonker Bikkel Survivalrun wordt georganiseerd onder auspiciën van de Survivalbond Nederland. Hieronder staan de reglementen voor de deelnemers, kijk op de site van Survivalbond Nederland voor het volledige reglement.

4 DEELNAME RUN

4.1 Reglement

De deelnemers dienen op de hoogte te zijn van dit voor hen geldende reglement.

4.2 Aansprakelijkheid

De deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de survivalrun. De organisatie noch de juryleden, noch decommissie- en bestuursleden van de S.B.N. kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk wordengesteld.

4.3 Opgaaf persoonsgegevens

Opgaaf van onjuiste persoonsgegevens ontslaat de bond van al haar verplichtingen als bedoeld in 1.4 jegens het lidnatuurlijk persoon en zal royement tot gevolg hebben.

4.4 Verkeersregels

Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf, dat door hen de verkeersregels in acht worden genomen. Het verkeer op de openbare wegen heeft voorrang.

4.5 Overdraagbaarheid deelnamebewijs

Een deelnamebewijs is niet overdraagbaar. Een geldig legitimatiebewijs kan worden verlangd (onder andere in verband met de verzekering). Het is verplicht het startbewijs bij de inschrijving te tonen.

4.6 Restitutie licentiegelden

Restitutie van licentiegelden is mogelijk tot de eerste wedstrijd; er worden dan wel administratiekosten ad 5 euro in rekening gebracht.

4.7 Financiële aansprakelijkheid

De S.B.N., haar bestuur of commissies kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het niet doorgaan van evenementen georganiseerd door haar leden, ook al betreft dit een wedstrijd georganiseerd onder auspiciën van de S.B.N..

4.8 Armband

Elke deelnemer is verplicht met de door de wedstrijdleiding verstrekte armband(en) te starten. Alleen bij een N.K. stelt de Bond als extra verplichting dat de kleur van de armband rood moet zijn. Bij het missen van een hindernis of onreglementair afleggen van het parcours is men op eerste aanwijzing van de jury/post verplicht een armband in te leveren bij de desbetreffende persoon.

4.9 Zichtbaarheid shirt en armband

De deelnemers zijn verplicht de door de wedstrijdleiding verstrekte armband(en) en het geldige wedstrijdshirt tijdens de run duidelijk zichtbaar te dragen zonder wijzigingen aan te brengen.

4.10 Starten bij late opkomst

De organisatie kan zelf bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten, al dan niet met straftijd.

4.11 Afwijken van parcours

Het parcours wordt aangegeven met rood/wit lint. Afwijken van het parcours is verboden op straffe van diskwalificatie.

4.12 Tijdcompensatie

De hindernissen zijn over het algemeen in meervoud. Wanneer toch alle hindernissen bezet zijn, wordt hiervoor geen tijdcompensatie gegeven.

4.13 Prikkeldraadversperringen

Op het parcours kunnen nog prikkeldraadversperringen aanwezig zijn. Dit is duidelijk aangegeven doordat rood/wit lint om het draad is gewikkeld. Alleen op deze plaatsen mag de prikkeldraadversperring worden genomen.

4.14 Kanovaren

Tijdens het kanovaren dient men zoveel mogelijk rechts te houden. Op het keerpunt bij het kanovaren in een survivalrun ligt altijd een duidelijk zichtbare boei. Het dragen van een zwemvest is verplicht.

4.15 Gemarkeerde lasten

Gemarkeerd materiaal zoals boomstammen, zandzakken enz. bedoeld voor dames mogen niet door andere lopers worden meegenomen. Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen lasten dragen, geen lasten slepen en niet houthakken. Zagen van boomstammen is toegestaan.

4.16 Koppels/teams

Koppels en teams mogen bij het houthakken slechts één bijl gebruiken en mogen elkaar niet helpen bij het houthakken.

4.17 Aanwijzingen juryleden

Aanwijzingen van juryleden, herkenbaar aan hesjes of shirts, moeten te allen tijde worden opgevolgd.

4.18 Straftijd/diskwalificatie

Het parcours dient volledig afgelegd te worden, zonder hulp van derden (koppels en teams mogen elkaar assisteren vanuit de hindernis). Een deelnemer mag zo vaak hij wil een hindernis proberen te nemen. Wanneer een hindernis niet of niet correct wordt genomen wordt een armband ingenomen en volgt een straftijd van 2 uur. Er worden bij wedstrijdlopers maximaal 2 hindernissen geregistreerd (max. 4 uur straftijd), bij de recreanten 1 hindernis. Wanneer hulp van derden wordt aanvaard volgt diskwalificatie.

4.19 Hinderen van andere deelnemers

Opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan en zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

4.20 Melding van ongevallen

Een deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen onderweg bij de eerstkomende jurypost.

4.21 Toebrengen schade

Het is verboden schade toe te brengen aan eigendommen van anderen. Constatering hiervan zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

4.22 Schoeisel

Het is tijdens de run verboden op schoenen met spikes of gevaarlijke noppen te lopen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, volgt diskwalificatie. Hiermee worden die schoenen bedoeld, die op welke manier dan ook schade aan andere deelnemers en/of schade aan materiaal kunnen toebrengen. Dit ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie of de P.C.

4.23 Doorgang inlopers

Achterblijvers van eerder gestarte groepen moeten de inlopers van de volgende groepen vrije doorgang verlenen.

4.24 Doping

Het is verboden om middelen te gebruiken, welke voorkomen op de lijst van verboden middelen van de NOC/NSF.

4.25 Protesten

Protesten kunnen alleen door de deelnemer zelf binnen 30 minuten na binnenkomst schriftelijk worden ingediend bij de organisatie in de juryruimte.